รายนามผู้ร่วมทำบุญ

1 นายชัชวาลย์ - วรรณา    บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง
2 นายสราวุธ   ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง
3 นายสถิตย์  -  กิติรัศมิ์  เลาหเจริญ รองอธิบดีกรมทางหลวง
4 คุณฐิติมา  ฉายแสง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
5 นายชูชาติ  ชื่นมงคลสกุล อดีดรองอธิบดีกรมทางหลวง
6 นายปรเมศวร์  ตันมณีวัฒนา
7 นายสุรชัย  ศรีเลณวัติ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
8 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
9 นายยงยศ  วรรณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางระหว่างเมือง
10 คณะผู้อบรมวิศวกรรมงานทางระดับสูงรุ่นที่ 6
11 นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย
12 นายอภิรัฐ  ไชยวงศ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 3
13 นายมนตรี  เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
14 คุณพจนี  สุทธิอาจ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย
15 นายเกษม  ศรีวรานันท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวยและออกแบบ
16 คุณศิริพร  เทียนดำ สำนักกฎหมาย
17 นางเปี่ยมสุข  กุลธวัชวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
18 นางอำไพ  หาญวัฒนานุกูล ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
19 นายวีระ  พลอยกระจ่าง สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
20 นางจีราภรณ์  ทองศรีนุ่น สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
21 นายปกรณ์  มิลินทะเลข สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
22 ดร.ชยธันว์  พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
23 นายประเสริฐ  บุญธรักษา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
24 คุณอภิรักษ์  วัชชวิทรู สำนักอำนวยความปลอดภัย
25 คุณพงษ์พันธ์  จั่นเงิน สำนักอำนวยความปลอดภัย
26 นายนิพันธ์  ใหญ่อรุณ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
27 นายสมบัติ  เจริญพัฒน์ ผอ.สำนักสำรวจและออกแบบ
28 กองฝึกอบรม
29 นายธีรชัย  ชวนะศิลป์ รอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย
30 นางสาวศิริพรรณ  จิตรประสิทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
31 นายรัฐกรณ์  (ศิลา) โกมาสถิตย์ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
32 นายวิษณุ  ตันเรืองศิลป์ วญป.
33 นายปริญญา  แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 3(สกลนคร)
34 คุณประมณฑ์  สถาพรนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ)
35 นายชัยวัฒน์  ญาณภิรัต ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
36 นายสมชาย  ลิ้มเทียมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี)
37 นายการุณ  แสนจิตร รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
38 นายอัครวัฒน์  ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
39 นายชาติชาย  ช่วงชิง รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)
40 นายอโณทัย  ชัยมงคล รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
41 นายประสิทธิ์  วิศิษฏจินดา ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
42 นายประวีณ  เครือกนก ชก.ทล.4
43 นายวีระวัฒน์  ทรัพย์เสนาะ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
44 นายสอาด  ประจันพล วผ.ทล.1
45 คุณพัทธิยะ  ศรีเนตร วผ.ทล.4
46 นายธิติ  เศรษฐมานพ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี)
47 นายสุรชัย  สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
48 นายวีระชัย  ระกำทอง ผู้อำนวยการแขวงการทางตาก 2 
49 นายสมิทธิ  เรืองจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงการทางสกลนคร 1
50 นายสุนทร  แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงการทางสมุทรปราการ
51 นายชูวงษ์  ชิโนดม ผู้อำนวยการแขวงการทางชลบุรี
52 นายบัณฑิต  รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงการทางลพบุรี 1
53 นายสิทธิโชค  ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแขวงการทางอุตรดิตถ์ 1
54 คุณวุฒิพงศ์  คำภูแสน และครอบครัว ผู้อำนวยการแขวงการทางมุกดาหาร
55 นายจิรวัฒน์  ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงการทางอุทัยธานี
56 นายชาติพงษ์  รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา
57 นายสิทธิชัย  บุญสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
58 นายอนุรุธ  สุทัศน์  ณ  อยุธยา ผู้อำนวยการแขวงการทางนครสวรรค์ 2
59 นายจักรกฤษณ์  บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมา 3
60 นายเสริมศักดิ์  นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางนนทบุรี
61 นายธีรทัศน์  ชัยจิรารัตน์ ผู้อำนวยการแขวงการทางลพบุรี 2
62 นายสมนึก  พันธุ์อายุวัฒนา ผู้อำนวยการแขวงการทางสุพรรณบุรี 1
63 นายทองธนา  ตันติอาภากุล ผู้อำนวยการแขวงการทางกาญจนบุรี
64 นายสมประสงค์  อรรถชิต ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางธนบุรี
65 นายยุทธศักดิ์  ศรีงามเมือง ผู้อำนวยการแขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี 2
66 นายสุรจิต  ทิพยเกษร ผอ.สช.
67 นายนพพร  พิสุทธิมาน ผู้อำนวยการแขวงการทางนครปฐม
68 นายโกสินทร์  เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
69 นายไพจิตร  โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงการทางอยุธยา
70 สำนักงานบำรุงอ่างทอง-อยุธยา
71 สำนักบำรุงทางนครนายก
72 คุณบรรจง  หนูบรรจง อดีตผู้อำนวยการแขวงการทางสุพรรณบุรี
73 คุณกำธร  ศรีพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
74 นายสมบัติ  ประภพรัตนกุล รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
75 นายสมเทพ  บุญกว้าง รองผู้อำนวยการแขวงการทางสมุทรปราการ
76 นายคงฤทธิ์  ปัญญาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
77 นายพิพัฒน์  ทองขาว รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี)
78 นายชิงชัย - นางวัชราภรณ์  จันทร์เปล่ง
79 คุณชยากรณ์  ยังรอด ผบ.ทล.12
80 นายอนุวัฒน์  เรืองเดชาวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการแขวงการทางนครราชสีมา 1
81 คุณบวร  จิระสุข บริษัท ราชสีมาบวร จำกัด
82 นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
83 คุณเท้ง  สุขสุดประเสริฐ บริษัท ทาซ่า อินดัสเทรียล จำกัด
84 บริษัท บัญชากิจ จำกัด
85 นายสงวน  ชื่นพาณิชยกุล บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
86 คุณปรีชา  จงอาสาชาติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. แสนสมหวัง 
87 นายเกษม  โชว์วิวัฒนา บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด
88 คุณวิรัตน์  คงลิขิต  (เสี่ยฮก) ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา
89 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริธนา พิจิตร
90 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพลัง
91 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทองตะวัน
92 คุณชุมพร  ลิ้มทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์สุพรรณบุรี
93 นายลือศักดิ์  ลิ้มิ้งสวัสดิ์ (ใช้) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์
94 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ยิ่งเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์
95 ดร.เผด็จ  โรจนสกุล บริษัท ภูมิกรการโยธา จำกัด
96 คุณสุมิตร  คงลิขิต (เสี่ยอ้า) ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่กรุ๊ป
97 คุณณรงค์  คหการบำรุง บริษัท ถาวรพัฒนา จำกัด
98 คุณเศรษฐโรจน์  ภูมิธรานนท์ บริษัท บิลเลี่ยนเบสอินดัสทรี จำกัด
99 นายนริศ  เทิดธรรมพิบูล
100 คุณคุณาธิป  ภาสุวณิชยพงศ์
101 คุณฐากูร  ชลาพัฒน์
102 คุณทนง  เดชอุดม  (บอย) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามทราฟฟิค
103 คุณจำเริญ  (คำเภา)  ไกยชาติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคจำเริญค้าวสดุก่อสร้าง (2544)
104 นายจุ้ย - นางเครือวัลย์  กลิ่นหอม ร้านจุ้ยการเกษตร (ตลิ่งชัน)
105 คุณธีรพล  สมุทระประภูต เลขานุการกรม
106 นายพันธุ์ศักดิ์  สัตยเทวา ผู้อำนวยการส่วนกำหนดกลยุทธ์ และแผนงานบำรุงทาง
107 นายโชคชัย  มูลป้อม รองผู้อำนวยการแขวงการทางพิษณุโลก
108 นายวิเชียร  มีแก้ว
109 นายมาโนช  ชาวสวน วผ.ทล. 4
110 นายนิวัติ  เดือนไธสง
111 นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ
112 นายสมฤกษ์  ปรีชาวุฒิวงษ์ และครอบครัว
113 นายธาตรี  ธารารัตนสกุล
114 นายสถาพร  เชื้อผู้ดี
115 คุณชุติมา  จันทร์ผ่อง
116 นายพลเทพ  เลิศวชวนิช
117 นายธนพร  สีบุญ รองผู้อำนวยการแขวงการทางอุดรธานี
118 นายธนิต  เคลื่อนคล้อย
119 นางสาวไนยเนตร  หลุ่มบางล้า
120 ศิษฐ์เก่าวิศวะขอนแก่น รุ่นที่ 15
121 คุณสุวิชาณ  สุระบาล
122 คุณวิทวัส  หล่อโชติอนันต์
123 นายประวัติ  เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงการทางสระบุรี
124 คุณบุญประเสริฐ -คุณอรทัย    สาคร
125 คุณพงศธร  รุมรัตนะ และครอบครัว ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี)
126 คุณจงจิตร  เต็งจะ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงตาก
127 คุณดนัย  โชตะผากฤต บริษัท ว.ธนวัฒน์ จำกัด
128 คุณพัฒนพงศ์  ทองสุข
129 คุณภัทริน  ศรุติพันธ์ (ดร.ปุ้ย)
130 รศ.ดร.ฉัตรดนัย  จิระเดช
131 คุณทวีศักดิ์  ตั้งวรภัทร
132 คุณกษิดิศ  วัฒนทรัพย์ วญผ.
133 คุณสนธยา  พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางที่ 2 อุดรธานี
134 CON - AID ASIA & VIVIAN'S FAMILY
135 นายสมเดช  จิตติวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)
136 นายวิชัย  จงชูวณิชย์ ห้างหุ้นส่วน จำกัด พี.ที.ที.
137 นายสุธี  มีชัยนันท์ บริษัท ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง 2524 จำกัด
138 ห้างหุ้นส่วนบ้านไผ่ธนทรัยพ์
139 แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
140 นายธานินทร์  สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง
141 นายพูลศักดิ์  สาระคร ผู้อำนวยการแขวงการทางกาฬสินธุ์
142 บ.คลีโนลซอล  ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
143 แอน ภควดี  เลิศกาญจนวัติ (ปรอ.24) หมู่สิงโต (วปอ.54)
144 พันเอกเกรียงไกร  ไกรลาศ
145 เงินกองทุนช่วยเหลือครอบครัว วปม.5
146 นายพงษ์เทพ  ถิฐาพันธ์  วปอ.2554
147 พลตรีบรรเจิด  เทียนทองดี   วปม.5
148 นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
149 พล.อ.ต.สุรพล  มาลีวรรณ
150 นายกมล  หมั่นทำ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี)
151 นายอโณทัย  ทรงไท  วปม.5
152 สำนักงาน ฐิติเชฏฐ์  นุชนาฎ  ทนายความ
153 นายสุรพงษ์  สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทางที่ 2 (อุดรธานี)
154 นายสุนทร  พิมพ์สินธ์ รองผู้อำนวยการแขวงการทางขอนแก่นที่ 3 
155 พลโทรวมพล  มีชูอรรถ
156 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นากลางพัฒนา  1992
157 คุณสมพล  สุคนธ์พงเผ่า บริษัท พระนครศรีอยุธยาฯ 
158 นายชาตรี  นิลผาย ผู้อำนวยการแขวงการทางอุดรธานี 
159 นายพีระพล  พันธุ์ยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร 
160 นายสัญญลักษณ์  ทรัพย์สิน ผู้อำนวยการแขวงการทางขอนแก่น 1
161 คุณเจริญ  จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
162 นายสมศักดิ์  สาครขจรเดช ผู้อำนวยการแขวงการทางชัยภูมิ
163 พลตรีทวีชัย  กฤษ์ชีวิน ศูนย์การกำลังสำรอง
164 พลเรือโทพัลลภ  ตมิศานนท์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ
165 นายวัชรบูลย์  พุฒเขียว รองผู้อำนวยการแขวงการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
166 พลตรีเครือนาค  เกิดขำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
167 นายวีระบุตร  วงศ์ประทุม ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางร้อยเอ็ด
168 นายเกรียงศักดิ์  ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)
169 นายยรรยง  กาสินพิลา สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
170 คุณสมถวิล  วงษ์สุวรรณ  วปม.5
171 นายกิตติพันธ์  ปานจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
172 คุณภัทรภร  ฐิติยาภรณ์  วปม.5
173 คุณจรุญชัย  อินทร์สิงห์ วว.ทล.5
174 นายวรินทร์  อุตกฤษฏ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
175 คุณสุภาพ  นามมูลน้อย
176 คุณนรินทร์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน
177 คุณพรชัย  มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน ที่ 1 (พิจิตร)
178 คุณบูรินทร์  เนาว์พงษ์ไทย ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน ที่ 2 (น้ำพอง)
179 คุณสุทัศน์  ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน ที่ 3 (ปทุมธานี)
180 คุณวิชัย  ก๋งอุบล ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน ที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
181 คุณกรรณิกาษ์  ปทุมมชาติ
182 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
183 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซิวิลซัฟพลาย
184 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อรุณกลการ
185 คุณเธียรไชย  เผ่าทวี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงมหาสารคาม
186 พลโทขจรพล  ทองอารีย์
187 คุณวราวุธ  เล็กวิเชียร
188 คุณพิทยา  พัสดุนนท์ ผู้อำนวยการแขวงการทางมหาสารคาม
189 คุณจอมปวีร์  จันทร์หิรัญ วว.งล.มหาสารคาม
190 คุณมัณฑิตา  พรรณงาม (จุ๋มจิ๋ม)
191 คุณโกมล  เดชกวินเลิศ ชค.งล.มหาสารคาม
192 น.ท.ปริญญา  - ทศ.ปฐมา  รักวาทิน
193 คุณกัญมน  พรมเจริญ
194 พลเรือโทยุทธนา  เกิดด้วยบุญ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ
195 คุณอานัฐ  นิธิวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงมหาสารคาม
196 คุณเอนก  สุวรรณภูเต วบ.ทล.5
197 คุณวาณี  มีบุญเปี่ยม หพ.ทล.5
198 คุณนิรัช  ภิริพันธุ์ภิญโญ กรมทรัพยากรน้ำ
199 คุณสมบูรณ์  แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงมหาสารคาม
200 คุณบุญชัย  ศรีธาราธิคูณ วญส.
201 คุณพรทิพา  จำนงค์อาษา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
202 พลโทภาณุวัฒน์  ศาตะบาน และภริยา ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังทหาร
203 รศ.ดร.พิปติ  รนะนานุกูล
204 ห้างหุ้นส่วนจำกัด S.O.N. เอ็นจิเนียริ่ง นราธิวาส
205 คุณภูมิพิทักษ์  กองแก้ว  วปม. 5
206 คุณโกเมศ  มัชตินา ผู้อำนวยการแขวงการทางจันทบุรี
207 พลตรีธีระเดช - ศุภานันท์  ฉัตรเสถียรพงศ์
208 คุณรุ่งโรจน์  สถิต ผู้อำนวยการแขวงการทางระยอง
209 พันเอกวัธชัย  ทวานนท์  วปม. 5
210 คุณวรุณี  ผิวนวล
211 คุณศศิศุภา  สุคนธทรัพย์  วปอ. 54
212 ดร.ฤทธิรงค์  อินทรจินดา  วปม. 5
213 คุณเสรี  นางศิริกมล  สิงห์คาร รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)
214 คุณศุภพงษ์  อิศวินวิจิตร  วปอ. 54
215 พล.ร.ต.ธนากาญจน์  ใคร่ครวญ
216 คุณวิม  รุ่งวัฒนจินดา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
217 พล.อ.ต.ปรเมศร์  เกษโกวิท  วปม. 5
218 นายเสรี  พงศ์ศรีวัฒน์
219 คุณจิตรดา  วงศ์พานิช  วปม. 5
220 พลเรือตรีสุรพงษ์    อำนรรฆสรเดช รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
221 พันเอกชัยยุทธ  พร้อมสุข  วปม. 5
222 คุณศิริกาญจน์  ถาสิทะ
223 คุณจักรพงศ์ - คุณนิธินันท์  จรบุรี
224 คุณสุวิทย์  แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงการทางตราด
225 คุณผดุงศักดิ์  สอนอ่ำ
226 คุณปราบดา  เอการัมย์ อดีตอธิบดีกรมทางหลวง
227 คุณวีระ - ศศิเพ็ญ  เรืองสุขศรีวงศ์
228 คุณอำมาตย์  สุธรรมจรัส ผู้เชี่ยวชายเฉพาะด้านแหล่งน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำ
229 คุณวีรยุทธ - คุณสุปราณี  ปั้นนวม สำนักงบประมาณ
230 คุณอนันต์ชา  ตรงต่อศักดิ์ กรมทรัพยากรน้ำ (วศ.15 มข.) 
231 คุณพงศ์พันธ์  คงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการแขวงการทางเพชรบูรณ์ 1
232 คุณถนอม  ชลทวีโชค ผู้อำนวยการแขวงการทางชุมพร
233 คุณวินัย  รัชบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงหนองบัวลำภู
234 คุณดนัย  บุญชูวงศ์
235 ส่วนตรวจสอบ สทล.13 (ประจวบฯ)
236 สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)  และแขวงการทาง,  สำนักบำรุงทางในสังกัด
237 บ.ธาราวัญ  คอนสตรัคชั่น จำกัด
238 คุณพัชธนันท์  โพธิ์อำไพ ผบ.ทล.13
239 ส.ส.เจือ  ราชสีห์
240 พันเอกชลิต - ผศ.โสภา - ณัชพล   ชุณหรัชพันธ์
241 คุณศิลป์ชัย  - ศรีธารินทร์  สุนทรเศวต บริษัท เอส ซี ดี 1995 จำกัด
242 ไข่/วศ.15 
243 คุณเอนก  เปียลัดดา
244 พลตำรวจตรีประหยัชว์ - ศศธร  บุญศรี
245 คุณพิสิทธิ์  สุขสง
246 คุณพรธรรมธนัต  แย้มพลอย ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
247 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
248 คุณชำนาญ  พรพิไลลักษณ์
249 คุณอดุลย์  - นางเพ็ญศรี  อินทร์จันทร์
250 คุณเบญญา  ใจบุญ (คุณแต๋ว) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญวัฒน์
251 ส.ส.มานิต  นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
252 ส.จ.กุลวลี  นพอมรบดี
253 คุณเหม  โง้วศิริ
254 คุณวรุฒน์  วรรณะ  เอี่ยมสกุล  วปอ. 54
255 คุณทนงศักดิ์  ภักดีอาภรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ 
256 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มรกตชุมพรก่อสร้าง
257 ดร.วธพล  โสคติยานุรักษ์
258 ตู่ 500 ไมล์
259 นายเกียรติ  เหลืองขจรวิทย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ้งเจริญพูลทรัพย์
260 คุณโอภาส  สิงห์กาญจนาวงศา บริษัท โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น จำกัด
261 นายอุรวี   เงารุ่งเรือง
262 พล.ท.วิสุทธิ์  นาเงิน (พี่หรั่ง)
263 ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
264 "นกเค้าแมว"
265 ครอบครัว บุตรนนท์ (ล้อแม็กซ์)
266 คุณสถิตย์พงษ์  อภิเมธีธำรง
267 นายวิจิตร - คุณธีรพร   พรพฤฒิพันธ์
268 ครอบครัว  วุฑฒิชาติ  (เพิร์ธ)
269 คุณกนิษฐ์  สารสิน
270 คุณจิตร  วสุธาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช)
271 คุณอินทร์จันทร์  บุราพันธ์  วปอ. 54
272 ดร.วงศ์ชาญชัย  ติยะมณีและครอบครัว
273 นายสำราญ  สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว
274 คุณปราโมทย์  ลิมปนะรังค์สฤษฏ์ อดีตผู้อำนวยการแขวงการทางชุมพร
275 คุณธงชัย  ตรีพิพัฒน์กุล   วปอ. 54
276 พันเอกอาวุธ  เอมวงศ์ กรมสรรพวุธทหารบก
277 พล.ร.ต.ธานี  - บุษกร  ผุดผาด
278 "หมู่วัว"  วปอ.54
279 คุณเทียนโชติ - ธนิษฐา  จงพรีเพียร อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
280 คุณพงศ์พันธุ์ - คุณชวลี  ตุลยกิจจา  วปอ. 54
281 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพันธุ์ก่อสร้าง
282 วปอ.54 
283 คุณโสมนัส  จิระวุฒิกุล (พี่ปอง)
284 สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
285 นายกมลศักดิ์  ผดุงกิจ ผู้อำนวยการแขวงการทางราชบุรี
286 คุณสมพล  พรหมเอี่ยม ผู้อำนวยการแขวงการทางสุราษฎร์ธานี
287 ครอบครัวตระกูลโชคเสถียร (บิ๊ก)
288 นายถนัด  ม่วงดักใจ ผู้อำนวยการแขวงการทางนครศรีธรรมราช 1
289 นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน และครอบครัว
290 คุณสันติ  วงศ์ยงศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงการทางตรัง
291 ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟือง ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานี 3
292 นายปฏิเวชวุฒิศักย์  สุขขี ผู้อำนวยการแขวงการทางประจวบคีรีขันธ์
293 นายประมุก  ฐิตะฐาน
294 พลตรีไตรโรจน์  ดรุชเวโช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนันทมหิดล
295 นางจันทร์เพ็ญ  ยานาวัฒน์   วปอ. 54
296 พีดี (กองบัญชการมณฑลทหารบกที่ 11)
297 พี่เล็ก - ศิริวรรณ (กองบัญชการมณฑลทหารบกที่ 11)
298 คุณเหมียว (กองบัญชการมณฑลทหารบกที่ 11)
299 คุณณิรกมล  ไพศาลวุฒิคุณ (ตุ้ย) วปอ. 54
300 คุณสมพงษ์  พอใช้ได้  วปอ. 54
301 นพ.สรายุทธ์  บุญโยพานิชวัฒนา  ปรม. 10
302 ชมรมนักศึกษา ปรม. 10  สถาบันพระปกเก้า
303 พี่ปุ้ย  ดีริน วปอ. 54
304 คุณวุฒินันท์  หวังทองชบา (อั๋น)  ปรม. 10
305 คุณสุพจน์  ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม
306 คุณลิขิต - คุณสุรี  ขาวเธียร อดีตอธิบดีกรมทางหลวง
307 นายยอดพจน์  วงศ์รักมิตร  วปม. 5
308 คุณอนุรักษ์ ทศรัตน์
309 พลตรี สิงห์ศักดิ์  ณัฏฐพร  อุทัยมงคล
310 คุณแสงอรุณ  วัฒนวงศ์ (พี่เป้า)  ปรม. 10
311 จ.ส.อ.ประสิทธ์  มณีแดง ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางสุราษฎธานี
312 คุณขนิษฐา  สังขวิสิทธิ์ หพ.ขท. สมุทรปราการ
313 คุณฤชุกร  สิริโยธิน (ไก่)  วปอ. 54
314 คุณชัยเดช - วนิดา  ข่าทิพย์พาที อดีด วญร.
315 คุณนิกร - เบญจวรรณ  บุญศรี อดีตอธิบดีกรมทางหลวง
316 คุณทรงชัย  มานวธงชัย
317 คุณเสาวนีย์  จีราวนิกุล  วปอ. 54
318 คุณอานนท์  เจริญรุ่งเรื่อง
319 นายไพรัช  บารมี    ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบฯ)
320 สส. นิยมชัย  วรบัญญา (ลพบุรี) บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด
321 คุณรัชนี  เกษคุปต์   ปรม. 10
322 คุณศุภชัย  ตั้งวรชัย  ปรม. 10
323 นายวันชัย  ศิริเลิศวัฒนา วผ.ทล. 6
324 นางอรฉันท์  ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
325 นายธีระพล  ถาวรสุกเจริญ รอง ผอ.สนข. 
326 คุณศุภชัย  - กิ่งฟ้า - เกษียร  สินธุวงษ์
327 นายนิพนธ์  โกศัยพลกุล
328 คุณสมชาย  ขจรวิภาส  ปรม. 10
329 คุณพีระ  เพชรผาณิษณ์ (อ้วน)  ประธาน กกต. จ.พังงา
330 นายสมทิพย์  งามรัตนกุล ผู้อำนวยการแขวงการทางเลย 2 (ด่านซ้าย)
331 คณะเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการแขวงฯ เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
332 นายพรชัย  มนัสศรีเพ็ญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
333 คุณบุญส่ง  จันทร์ศรี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
334 นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงการทางนครศรีธรรมราช 2 (ทุ่งสง)
335 คุณลิตตรา  ศรีรุ่งเรือง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
336 คุณธงชัย - วิไลวรรณ  กลิ่นบุหงา หจก. โชคอนันต์ปราจีน
337 คุณน้อย - ศรีวเนาว์  อารยะสกุล
338 คุณสุจินต์  สิงห์สมบุญ   วปอ. 54
339 คุณสุวันชัย  แสงสุขเอี่ยม  วปอ. 54
340 คุรอาริศรา  ชรมรัช  วปอ. 54
341 คุณสมเกียรติ  เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงการทางเลยที่ 1
342 นายนที  ขวัญแพ ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางสมุทรสงคราม
343 นายพินิจ  แก้วมาคุณ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
344 นายพงษ์ศักดิ์  สมใจ กระทรวงคมนาคม
345 คุณวันชัย  ภาคลักษณ์ อดีตอธิบดีกรมทางหลวง
346 คุณชัยสวัสดิ์  กิตติพรไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม
347 นายพงษ์ศิริ  ชื่นพาณิชยกุล บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
348 หจก.  ป.ศรีวิไลลักษณ์  
349 นายวสันต์  อิทธิโรจนะ
350 บ.เอส.พี.เค. คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
351 นายวรศักดิ์  วงษ์รอด
352 คุณจีริกุล  บุญคำ
353 นายอนวัช  สุชาแก้ว
354 บริษัท ป.รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด
355 นางนิตยา  ทองทัศน์
356 นายประสิทธิ์  สาขา
357 นางบุญส่ง  ถือคง  
358 นางสุภาภรณ์  ศิริภักดิ์
359 นายนิยม  กลิ่นช้าง
360 นายพัฒนา  ไตรโยธี
361 นายสมัคร  สนทอง รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช)
362 นายระจิต  สารโสภณ
363 พล.อ.ต.สุรพันธ์ - อรุณี  สุวรรณทัต
364 พลเรือโทพีรศักดิ์ - พิสมัย  วัฒนรณชัย  วปม. 5
365 นายธวัชชัย  พรไพรินทร์ ผู้อำนวยการแขวงการทางอุบลราชธานี 1
366 คุณธวัชชัย  พรหมวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
367 นายทรงศักดิ์  จำปาไชยศรี ผู้อำนวยการแขวงการทางสุโขทัย
368 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง
369 คุณการิน  ลิ้มธนาคม บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด, บริษัท โชคดีวิศวภัณท์ จำกัด
370 คุณมยุรี  กาฬมาตร (เม่น)
371 นายไพฑูรย์  คุ้มวงศ์ดี วญร.
372 คุณฐิติมา  ผดุงพัฒน์ (ติ๋ว)
373 คุณทรงศักดิ์  -  คุณภัททะวดี  แพเจริญ อดีตอธิบดีกรมทางหลวง
374 นายสมโภชน์ -  มณีรัตน์ (เตี้ย ) ผลบูรณ์
375 คุณนภาภรณ์  สดชื่น
376 กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง
377 คุณสาธร  ฉันท์เรืองวณิชย์  วปม. 5
378 บ.ชุมพรแอสฟัลท์ (ท้อป)
379 นายดำรงค์  พิทักษ์สิทธิ์
380 บ.โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด
381 นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
382 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ประยูรก่อสร้าง (1984)
383 นายชาญพินิจ  พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงการทางสุรินทร์
384 สำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง
385 นายสำรวย  ประพฤติธรรม สำนักงบประมาณ
386 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิ่มเซ่งพงษ์
387 พลตรีสิทธิ  จันทร์สมบูรณ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 (อุดรธานี)
388 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่
389 นายอภิชาติ  ชาญธัญกร
390 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ป
391 นายสงกรานต์  ภูมิเจริญ
392 นายวิศาล  วัชรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา
393 นายสมชาย - นางอรษา  ชอบทำดี
394 คุณทนงค์  -  คุณสงัด (เจ้อ้อน)  ฉิมพันธ์
395 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสมหวัง
396 นายทรงยศินทร์  ชนปทาธิป ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2
397 คุณวรรณี   เมืองจันทร์
398 คุณพนารัตน์       เจริญราช
399 คุณละเอียด  มั่นนัก
400 คุณอำนวยพร  ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการแขวงการทางนครพนม
401 คุณนุกูล  ใจซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
402 คุณอุปราช - กรรณิการ์  จันทาป
403 หจก. อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง
404 คุณเจ้าหน้าที่สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
405 หจก. เซ่งฮวดโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
406 คุณเลิศ  พัดฉวี รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงกระบี่
407 ส.เงินทอง สำเภาทอง
408 คุณกอบศักดิ์  บุญอภิสิทธาภรณ์ บริษัท พี เอ็น. เคน คอนสตรัคชั่น จำกัด
409 บจก. พี เค เอส 37 จ.พิษณุโลก
410 คุณสมศักดิ์  โชติประดิษฐ์
411 คุณสืบพงษ์  ไพศาลวัฒนา
412 หจก.โชคชัยการโยธา
413 คุณสมชาย  เดชภิรัตนมงคล อดีตรองอธิบดีกรมทางหลวง
414 คุณอดิศร  รัตนวรรณโสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางพิษณุโลก 2
415 คุณประสงค์  ตันมณีวัฒนา อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
416 ผู้อำนวยการแขวงการทางบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ 
417 คุณศักดา  ช่วงรังษี (พี่ขนุน)  วปอ. 54
418 คุณทรงชัย  - คุณสุกัญญา  พ่วงสุวรรณ รองผู้อำนวยการแขวงการทางชลบุรี 
419 คุณสว่าง  รังษีสุรียะชัย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงตาก
420 คุณนงเยาว์  อินทร์ปรางค์
421 คุณนิคม  เทพบุตร วว.ทล. ตาก
422 คุณชูศักดิ์  เกวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม
423 หจก.ทนงศักด์ วิศวภัณฑ์
424 คุณบรรจง  อินทร
425 คุณรจนา  มุลวิไล
426 คุณเสงี่ยม  พรรณพงษ์ศิลป์
427 คุณกัญจน์ณัฏฐ์  อินทร์มา  (แต๋ว)
428 คุณเสกสิทธ์  คงใบชา รองผู้อำนวยการแขวงการทางเลยที่ 2
429 คุณอดุลย์  เชาว์วาทิน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)
430 คุณเรวัต  บุบผะศิริ ผู้อำนวยการแขวงการทางพิจิตร
431 คุณอรรธการ  คำตัน ผู้อำนวยการแขวงการทางปราจีนบุรี
432 คุณนพดล  ยิ้มประเสริฐ  และครอบครัว
433 คุณทวี  สุรบาล
434 คุณยุทธพงศ์  จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
435 คุณมงคล  แสนวงษา
436 คุณแก้วตา  จันทร์วีระชัย (จุ๊ก)  บจก.สรวีย์คอนสตรัคชั่น (1999)
437 คุณกัญญ์ศิริ  รุ่นประพันธ์ (แหม่ม)  ปรม 10
438 คุณวีร์ตรา  จันทนวรางกูร และครอบครัว
439 ผศ.ดร.ศุภวุฒิ  มาลัยกฤษณะชลี (ม.เกษตร)
440 คุณวิรุณ  ชาญวิทยารมณ์ หจก.บุรีรัมย์พนาสิทธิ์
441 คุณอรุณ  เสน่ห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงกระบี่
442 คุณสถาพิต  ชัยเพชร หจก.สวนสถาพิต  จ.ตรัง
443 คุณพิสษฐ์  สมนวล
444 สำนักบริหารบำรุงทาง (เจ้าภาพ)
445 ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง และเจ้าหน้าที่
446 คุณมนูน  อักษรจันทร์
447 คุณพัฒนา - นางสุภาภรณ์  โกพล (แจง)
448 คุณวิโรจน์  สัจจถาวร หจก.ราชสีมารุ่งรัช
449 ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ - คุณจีราพิชญ์  ทับทิมแท้
450 คุณบุญส่ง  ด้วงประสิทธิ์
451 คุณวิชาญ  ผิวดำ ผู้อำนวยการแขวงการทางสกลนคร 2
452 คุณลออ  พรายมณี
453 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
454 คุณยุทธสันติ  ศิริพงศ์สิน หจก.ศิริสินก่อสร้าง
455 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์  ม.ขอนแก่น
456 คุณณรงค์ชัย  จันดาวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร)
457 แขวงการทางน่านที่ 2
458 คุณอำนวย  ฤทธิรงค์ ผู้อำนวยการแขวงการทางนครราชสีมา 2
459 คุณสมเกียรติ  โฆษิตานนท์ หจก.จตุพรมอเตอร์ เพชรบูรณ์
460 คุณภูริทัต  เรืองพิริยา ผู้อำนวยการแขวงการทางพิษณุโลก
461 คุณวันชัย  สุทธิสมภพ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่)
462 คุณพัลลภ  -  คุณศศิรินทร์  จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการแขวงการทางหนองคาย 1
463 คุณดวงใจ  อุทัยมาต
464 บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จก. และบริษัท ท่ามะกาแอสฟัลท์ จก.
465 คุณนิพนธ์  อิงศรีสว่าง
466 คุณวัชระ  แก้วแกมแข รองผู้อำนวยการแขวงการทางระนอง
467 คุณอาทร  ตวงสิน รองผู้อำนวยการแขวงการทางระนอง
468 กำนันสุรินทร์ และ หจก.แม่เจริญทรัพย์
469 คุณสุรชัย  - คุณศรีสุรางค์  จิตชินะกุล (พี่โต) วศ.6 มข.
470 คุณชยุธ  โลหกิจ ผู้อำนวยการแขวงการทางบุรีรัมย์
471 หจก.โกศลสถาปัตย์
472 ดร.ดนัย - คุณศิริวลี  เรืองสอน ผู้อำนวยการแขวงการทางกรุงเทพ
473 คุณจรญ  เสมสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางพังงา
474 คุณไพจิต  ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม
475 หจก.ก.สำเภาทอง
476 คุณอนันต์  กาฬปักษี ผู้อำนวยการแขวงการทางกระบี่
477 คุณบุรินทร์  รุ่งมณี
478 คุณศักดิ์ชัย  สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงกระบี่
479 คุณสุวิทย์  แก่นจันทร์ รองผู้อำนวยการแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2
480 คุณปรัชญา  นารถน้ำพอง ผู้อำนวยการแขวงการทางอุบลราชธานี 2
481 คุณสมชัย  ชูณรงค์ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)
482 คุณเฉลิมพล  ทวีสุข วผ.ทล.7
483 คุณกัลยา  อุราสุข ผบ.ทล.8
484 พลเรือตรีสุรศักดิ์ - คุณทัศนีย์  เมธยาภา
485 คุณไพรัตน์  ตันบรรจง (หจก.รัตนานุพัชร)
486 ศิษย์เก่ามอดินแดง-กรมทางหลวง
487 คุณประทิม  โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ
488 สำนักทางหลวงที่ 8 (เจ้าภาพ)
489 คุณศุภพงษ์  รัญญารัตน์ (วรรณ) ไตรเดช
490 คุณทนงศักดิ์  - คุณภาวิณี  เศวตกมล
491 พลตรีบุญชู  เกิดโชค ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
492 คุณตุ๋ย (G-Net)
493 คุณบัญญัติ  บำรุงตน ผู้อำนวยการแขวงการทางปทุมธานี
494 บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด
495 คุณฉัตรชัย  อำนาจบุดดี
496 นางดารณี  กีรติมาพงศ์
497 นายอภิชาติ  อุปสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงตาก 2
498 อรุณรัตน์  นาถยศ (จรวย)
499 ส.ท.วรรณชัย  พันธ์ซาว
500 นายชั้น - นางแก้ว (บ้านบึงหมู่เก่า)
501 พล.ต.ต.นิทัศน์  ลิ้วศิริพันธ์  (ผบก.ทพ.)
502 นายจตุพล  กะมณี
503 นางนันทวันท์  เมืองจันทร์
504 นายรณฤทธิ์  ภูผิวเดือน
505 ผศ.ดร.สมโภชน์  สุดาจันทร์
506 คุณพรเทพ  ขอขจายเกียรติ
507 คุณวิสุทธิ์ - คุณวัลภา  เกษรสมบัติ
508 คุณชวน  วีระเดช
509 คุณอินทิรา  กึกก้อง
510 คุณพงษ์ศักดิ์  สารพรม
511 คุณประสาน  ชาติไทย ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2
512 นายจิระพงศ์  เทพพิทักษ์
513 คุณอำนาจ  แพงเอม
514 คุณสุพลวิชร์  โคตรสมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงการทางสกลนครที่ 1
515 นายประจักษ์  ปัญญาเลย
516 คุณสุรเดช - ชริตา  สาระจันทร์
517 คุณไพฑูรย์  พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก
518 ส.ท.สาธิต  ฉิมพันธ์
519 คุณละเอียด  แก่นเชื้อชัย
520 คุณแววจิตร  ประแดงปุย
521 คุณทวีศักดิ์   ปิ่นทองพันธุ์
522 พล.ต.วัลลภ - ดวงพร  รักเสนาะ
523 คุณไชยวัฒน์  คำผุย
524 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
525 แมน -  แมว (หมู่ใหม่)
526 คุณทศพร  เหลืองกัลยาณคุณ
527 คุณพงษ์อมร  พจน์เจริญกิจ
528 คุณนิรันทร์  สุวรรณธนะ ผู้อำนวยการแขวงการทางนครสวรรที่ 1
529 คุณสุรินทร์  แก้วคีรี รองผู้อำนวยการแขวงการสงขลา 
530 คุณสานิตย์  นพนิช
531 คุณชยกร  อินทรีย์
532 คุณสุรพล  - จำลอง  เลิกพอใจ
533 คุณสมชัย  นาคเงินทอง ผู้อำนวยการแขวงการทางอุตรดิตถ์ 2
534 คุณนิทัศน์  จรัสพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางหนองบัวลำภู
535 คุณวิรัตน์  แสนอุดม ผู้อำนวยการแขวงการทางเชียงราย 2
536 คุณพูนศักดิ์  เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงการทางพะเยา
537 คุณปรีชา  - สมปอง  ศรีสัมพันธ์
538 บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด
539 พันตรีนิคม - ชื่นจิต  ปั้นพงษ์ สัสดีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
540 ผญ.สุชาติ  -  สว่าง  ศรีสัมพันธ์
541 คุณสุจิณ  มั่งนิมิตร   และภรรยา
542 คุณมนตรี  บุญพาณิชย์ (ตึ่ง)
543 คุณสำราญ  คุณประมวล  จำปาเงิน
544 คุณสวัสดิ์  - คุณเล็ก  สุขอำพร
545 คุณผ่องใส  ราชติกา
546 คุณจำรัส  ลุ่มบัว
547 คุณสำราญ   สาลี่  ศรีชมภู
548 คุณเสริญ  ชะลอ
549 พลตรีวินัย  ยวดยิ่ง รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
550 คุณประดิษฐ  อาภรณ์  และครอบครัว
551 ว่าที่ ร.ท.อนิรุทธิ์  ถนอมกุลบุตร
552 พล ร.ต. รังสฤษฎิ์  สัตยานุกุล
553 โต  ราชทัณฑ์
554 คุณไพจิตร  แสงทอง
555 คุณอภิสิทธิ์ - บังอร  พันธุ์จบสิงห์
556 คุณสมพร  พันธุ์จบสิงห์  (ตลิ่งชัน)
557 Major General Thiwa Penketgorn
558 คุณพวงทิพย์  กุศลสนอง  (สร.)
559 คุณบุญเสี่ยง  หมู่เย็น
560 คุณพิกุล  มีระหงษ์
561 พล.อ.พฤณท์ - ธารณี  สุวรรณทัต
562 บริษัท ชนกโยธาการ จำกัด
563 คุณอภิชาติ  จันทรทรัพย์
564 คุณเจริญ  พยุงวิวัฒนกูล วิศวะ ม.ข. รุ่นที่ 15
565 คุณธีระพงษ์  รติธรรมกุล
566 คุณสมศักดิ์  บุญประทานพร
567 แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
568 คุณขจรศักดิ์  สถาวรจันทร์ บริษัท ล๊อกชเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
569 คุณจักรรัฐ  เลิศโอภาส  วปอ. 54
570 คุณชุมชัย  ชุมศรี
571 คุณวรงค์ - ปภากร   วงศ์วรกุล
572 คุณสนั่น - คุณเลียม  ฉิมพันธ์  พร้อมครอบครัว โรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร (1994) และโรงสีเปี่ยมสินสมบูรณ์
573 คุณริรินดา  พูนพิพัฒน์  วปม. 5
574 คุณไกรเลิศ  ศรีจันทร์ ผก.ทล.2 (แพร่)
575 คุณอดุลย์  นิลเปรม  วศ.15
576 คุณธนา  อำนาจสิงห์
577 คุณกวี  ปราบวงศา
578 คุณนิวัติ  วัชรขจร  (ติ่ง) หจก.วัชรขจร
579 คุณวัฒโณทัย  นาเวียงชัย รส.ทล.9  (ลพบุรี)
580 ตุณทวีศักดิ์  รุ่งเรือง ผก.ทล. 3 (สกลนคร)
581 หจก.ประชาพัฒน์
582 อั้งทงกี
583 คุณบุญเพ็ง  สืบภา  วศ.15
584 คุณสาธร - พวงทิพย์  ทัศนเอี่ยม
585 คุณสิชัย  วิไลงาม  วศ. 15
586 คุณชัยยศ  ตั้งจิตดำรงรัตน์  วศ. 5
587 บุญสมวัฒนากิจพานิช และครอบครัว
588 คุณเมธินี  จงสมจิตต์ แขวงการทางสุพรรณบุรี 1
589 คุณชวดล  โสมสวย  (ศูนย์สร้างทางหล่มสัก)
590 คุณนิสากุล  รัตนเวชานนท์  (กองฝึกอบรม)
591 คุณพรชัย - สาวิตรี  พรหมพระศร   วศ. 15
592 คุณคมนิตย์ - นพวรรณ  ภัทรวงศา  วศ. 15
593 คุณสุรชัย - ดวงจันทร์  ภู่ขำ  (สกลนคร)
594 คุณพิชัย  เจริญพงศ์  วศ.15
595 คุณกาญจนา  กาญจนามิตร (พี่ติ้ง)
596 สำนักแผนงาน
597 พลตรี วุฒิ  แสงจักร ผบ.จทบ.บ.ร.
598 คุณมานพ  สุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 7
599 คุณสถาพร  ทรัพย์สิน  และครอบครัว
600 คุณอลงกรณ์  กัวตะกูล ผู้อำนวยการแขวงการทางแพร่
601 คุณชวัช  วัฒธรรม รองผู้อำนวยการแขวงการทางชัยนาท (ฝ่ายวิศวกรรม)
602 คุณปิยะพนธ์  เกิดมงคล วว.ทล. 10
603 คุณสุนทร  เพื่อนนาดี
604 คุณภูดิท  พิทยาภรณ์ หจก. เค.เอ.พี เพาเวอร์  จ.บุรีรัมย์
605 คุณสมบัติ  พิษณุไวศยวาท
606 หจก.บรบือพรเทพ
607 คุณนภาพิศ  สุวรรณเศรี
608 บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าชธรรมชาติ  จำกัด
609 คุณนิวัฒน์  - สุวรรณา  เตียรถ์สุวรรณ
610 คุณนภา  วงษ์ศิลป์  (กิ๊ก)
611 ดร.อรรถสิทธิ์  สวัสดิ์พานิช กส. 2 หัวหน้าภาค
612 คุณทวี  เกศิสำอาง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงตาก
613 คุณวันเพ็ญ  หวานฉ่ำ หจก.ธนาสินค้ากระดาษ
614 คุณบุญชัย  พรมนะกิจ หจก.บุญชัยราชสีมา
615 คุณราชัญ  สาสะเน
616 คุณนคร  ศรีวิลัย หจก.นครชัยการช่าง
617 บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด
618 นายกฯ วิรัตน์ - สำราญ  คำหอมกุล
619 คุณประภาศรี  บุญวิเศษ (แจ๊ด)   วปอ. 54
620 หจก.เขาพระงามคอนสตรัคชั่น
621 พลเรือตรีนายแพทย์อิทธิพล  มกรเสน  และครอบครัว
622 คุณพิพัฒ  กาญจนากร ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางศรีสะเกษ 2
623 บริษัท ล๊อกชเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  ป้อม - อู๊ด  NU 8
624 บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด
625 คุณสิริญา  อินทามระ (พี่น้อย)  วปม.5
626 คุณอนุสรณ์  ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงการทางชัยนาท
627 คุณวิชาญ  พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงการทางศรีสะเกษ
628 คุณสุขสันต์  ยุทธเกษมสันต์  ว.ศ. 15
629 คุณสมชาติ - กาญจนา  ธรรมโกคิน บริษัท ไอ.อี.อินยิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
630 ว่าที่ รต.ยอดเพ็ชร - พิกุลทอง  แสนคำดี
631 คุณวิลาศ  เมืองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี
632 คุณสุขสันต์ (สิริภาส) ป๊อด - สุนันทา  วิศวฯ 15
633 คุณโสภณ - สุพิมพ์  ดวงแข
634 คุณสิทธาฤทธิ์  ปรีกานนท์ วว. ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
635 คุณประสิทธิ์  ประคำมินทร์
636 คุณรุ่งศักดิ์ - เทวา  ประคำมินทร์
637 คุณศิริวัฒน์  โอฆพนม
638 คุณปสพสุข  จันทเสนา
639 คุณชัยยง  ก่อทอง
640 คุณประภาส  ศรีหะมงคล (น้องขาว - อ๊อด)
641 คุณอดุลย์  อิ่มบุญสุ
642 คุณโกวิท  พิมพ์อักษร  G 15
643 คุณชัยวัฒน์  ศรีดี
644 คุณณัฐชนน  จันทร์คง รองผู้อำนวยการแขวงการทางกระบี่
645 คุณศุภฤกษ์  รัตนศิริ ผู้อำนวยการแขวงการทางตาก 1
646 คุณสุรเดช  เบ็ญจศิริวรรณ  ผสอร.ทช คุณสมัย  โชติกสกุล  ผสบร. ทช
647 คุณบุญเกื้อ  จั่นบรรจง
648 คุณทวีวัธน์  เตชะกำธรกิจ บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
649 คุณโชตินรินทร์ - ปิยาภรณ์  เกิดสบ  ปรม 10 ผู้อำนวยการศูนย์ ปก. เขต 11 สุราษฏร์ธานี
650 คุณศรินญา  ด้วงคำภา
651 คุณณัฐธพงษ์  (เล็ก)  น่าชม ชม.ขท.กาบเชิง แขวงฯ สุรินทร์
652 คุณวิเชียร - สุภัทรา  ปลื้มกล
653 หจก.สระบุรีวณิชชากร
654 คุณจงรักษ์  กึกก้อง ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่)
655 คุณเกียรติพงษ์  เจียรนัยชนะกิจ
656 คุณชูเกียรติ  เวียงเหล็ก
657 คุณวิชัย  วงศ์วิศิษฐ์
658 คุณอาทิตย์  จันทะนะ
659 คุณอาภรณ์  พรหมสาขาฯ
660 คุณวันเพ็ญ  หวังรายการ
661 คุณธนชัย  หาญคำภา
662 คุณนาริน  สุวรรณชัย
663 คุณสภาพร  กองเงิน
664 คุณอภิสิทธิ์  พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่)
665 คุณดนัย  บดีรัก
666 คุณชำนาญ  ดวงจรัส  และครอบครัว  G 15
667 พันเอกทวีศักดิ์ - นงนุช  ดีทอง
668 คุณวีระพล  ยืนขาว
669 คุณเพลินพิศ  ป่านแก้ว และครอบครัว Gear 15
670 หจก. วังทอง รีเสิร์ช  พิษณุโลก
671 คุณพัทธพงษ์  สิงหันต์
672 คุณชาญรงค์   ปิติมานะอาจี  KKU 15
673 คุณอุทัย - ศศิโฉม  เอี่ยมศรี   
674 คุณเชื่อม - ยม  ใจดี  (รางตะเฆ้)
675 คุณมนูญ  แจ่มแจ้ง  (บ้านทุ่งขโมย)
676 คุณขียด  เหนี่ยง  (บ้านโป่รงพลับ)
677 คุณดาวลอย - ศรีไพร  บางวิจิตร  (รางตะเฆ้)
678 คุณแหม่ม (ดอนซาก)
679 คุณดิเรก - เหลื่อม  (ท่าใหญ่)
680 คุณสำเริง - จันทร์  ผลิศร  (บึงคัน)
681 คุณเอม - สำรวย  (บึงคัน)
682 คุณบัญญัติ  (ท่าใหญ่)
683 อาจารย์ อาคม  วงศ์จันทร์
684 คุณไพศาล - กุ้ง  (บ้านบึง)
685
คุณสงบ  ลาบปัญญา 
AG.16 KKU.
686
บริษัท  ป.ต.ท. (มหาชน) จำกัด
687
3.คุณปิ่น M.P.CIYIL.


                                    เจ้าภาพขอกราบ ขออภัย หากพิมพ์ผิดพลาด หรือรายนามตกหล่น มาด้วยความเคารพ