ปีรายงาน : วันที่รายงาน :  /  /  -  /  /  
of0
สรุปทางหลวงที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นและติดขัด ปี 2558
ประจำวันที่ 4 มกราคม 2557 - 17 เมษายน 2557
      
ขาเข้า
ขาออก
ระหว่าง
ใช้ระยะ
แก้ไขปัญหา
  
ครั้ง
วันที่
เวลา
ทางหลวง
เลขที่
ชื่อสายทาง
เคลื่อน
เคลื่อน
จราจร
เคลื่อน
เคลื่อน
จราจร
กม.-กม.
ระยะทาง
เวลาแก้ไข
สลับช่อง
ใช้ทาง
สาเหตุ
หมายเหตุ
ที่
  
หมายเลข
ตอน
 
ที่ได้
ที่ได้ช้า
ติดขัด
ที่ได้
ที่ได้ช้า
ติดขัด
 
ยาว กม.
(นาที/ชม.)
ทางพิเศษ
เลี่ยง
   
1
4 ม.ค. 2557
00.00 น.
1
0300
ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค
/
  
/
  
54+550
54+551
0.001
-
-
-
 
ทล.1พหลโยธิน เวลา 24.00 น. ขาออก /ขาเข้า การจราจรคล่องตัวใช้ความเร็วได้ 90-100 กม./ชม.
2
4 ม.ค. 2557
00.00 น.
2
0301
นครราชสีมา - ดอนหวาย
/
  
/
  
162+900
163+000
0.100
-
-
-
 
การจราจรเบาบาง คล่องตัว เคลื่อนตัวได้ดี
3
4 ม.ค. 2557
00.00 น.
2
0304
ตาลาด - หนองแวงโสกพระ
/
  
/
  
232+934
233+000
0.066
-
-
-
 
จราจรเบาบางคล่องตัวมิตรภาพ
4
4 ม.ค. 2557
00.00 น.
11
0100
อินทร์บุรี - ช่องแค
/
  
/
  
0+763
1+763
1.000
-
-
-
  
5
4 ม.ค. 2557
00.00 น.
24
0202
สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย
/
  
/
  
39+200
39+500
0.300
-
-
-
  
6
4 ม.ค. 2557
00.00 น.
32
0101
บางปะอิน - อยุธยา
/
  
/
  
0+970
0+971
0.001
-
-
-
 
ทล.32 CP.กม.0+970 เวลา 00:00น. >ขาเข้าคล่องตัว ความเร็ว 90-100กม.ชม .แยกเชียงรากคล่องตัวครับ ความเร็วมากกว่า 60 กม.ชม >ขาออกคล่องตัวความเร็ว90-100กม.ชม.
7
4 ม.ค. 2557
00.00 น.
32
0202
อ่างทอง - ไชโย
/
  
/
  
59+500
59+501
0.001
-
-
-
  
8
4 ม.ค. 2557
00.00 น.
204
0200
ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา
/
  
/
  
17+450
17+977
0.527
-
-
-
 
การจราจรเบาบาง คล่องตัว เคลื่อนตัวได้ดี
9
4 ม.ค. 2557
00.00 น.
304
0403
สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว
/
  
/
  
211+415
221+222
9.807
-
-
-
  
10
4 ม.ค. 2557
00.00 น.
304
0403
สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว
/
  
/
  
191+576
191+577
0.001
-
-
-
  
11
4 ม.ค. 2557
00.00 น.
304
0403
สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว
/
  
/
  
209+965
209+966
0.001
-
-
-
  
12
4 ม.ค. 2557
00.00 น.
304
0403
สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว
/
  
/
  
209+015
209+016
0.001
-
-
-
  
13
4 ม.ค. 2557
00.01 น.
4
0502
เขาวัง - ชะอำ
/
  
/
  
185+200
185+201
0.001
-
-
-
  
14
4 ม.ค. 2557
00.01 น.
4
0503
ชะอำ - ห้วยทรายใต้
/
  
/
  
191+982
191+983
0.001
-
-
-
  
15
4 ม.ค. 2557
00.01 น.
32
0201
นครหลวง - อ่างทอง
/
  
/
  
36+000
36+001
0.001
-
-
-
  
16
4 ม.ค. 2557
00.01 น.
32
0201
นครหลวง - อ่างทอง
/
  
/
  
42+500
42+501
0.001
-
-
-
  
17
4 ม.ค. 2557
00.01 น.
32
0303
สิงห์เหนือ - โพนางดำออก
/
  
/
  
104+020
104+021
0.001
-
-
-
  
18
4 ม.ค. 2557
00.04 น.
4
0603
หนองหมู - ห้วยยาง
/
  
/
  
276+813
335+813
59.000
-
-
-
 รถน้อย
 
19
4 ม.ค. 2557
00.06 น.
4
0602
วังยาว - หนองหมู
/
  
/
  
235+813
276+813
41.000
-
-
-
 รถน้อย
 
20
4 ม.ค. 2557
00.21 น.
1095
0201
กิ่วคอหมา - แม่นะ
/
  
/
  
93+980
93+990
0.010
-
-
-
  
21
4 ม.ค. 2557
00.31 น.
1
0401
หนองแค - หินกอง
/
  
/
  
79+000
93+000
14.000
-
-
-
  
22
4 ม.ค. 2557
00.31 น.
2
0103
ซับบอน - มวกเหล็ก
/
  
/
  
35+000
35+772
0.772
-
-
-
  
23
4 ม.ค. 2557
01.00 น.
1
0202
ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์
/
  
/
  
46+700
46+701
0.001
-
-
-
  
24
4 ม.ค. 2557
01.00 น.
1
0300
ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค
/
  
/
  
54+550
54+551
0.001
-
-
-
 
ทล.1ด้านขาเข้า เวลา 01.00 น. ขาออก /ขาเข้า การจราจรคล่องตัวใช้ความเร็วได้ 90-100 กม./ชม.
25
4 ม.ค. 2557
01.00 น.
4
0502
เขาวัง - ชะอำ
/
  
/
  
185+200
185+201
0.001
-
-
-
  
26
4 ม.ค. 2557
01.00 น.
4
0503
ชะอำ - ห้วยทรายใต้
/
  
/
  
191+982
191+983
0.001
-
-
-
  
27
4 ม.ค. 2557
01.00 น.
9
0301
คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย
/
  
/
  
77+700
77+701
0.001
-
-
-
  
28
4 ม.ค. 2557
01.00 น.
24
0202
สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย
/
  
/
  
39+200
39+500
0.300
-
-
-
  
29
4 ม.ค. 2557
01.00 น.
32
0101
บางปะอิน - อยุธยา
/
  
/
  
0+970
0+971
0.001
-
-
-
 
#ทล.32 CP.กม.0+970 เวลา 01:00น# ขาเข้า-ขาออก คล่องตัว ความเร็ว 80-120กม./ชม.
30
4 ม.ค. 2557
01.00 น.
304
0403
สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว
/
  
/
  
209+965
209+966
0.001
-
-
-
  
31
4 ม.ค. 2557
01.00 น.
304
0403
สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว
/
  
/
  
191+576
191+577
0.001
-
-
-
  
32
4 ม.ค. 2557
01.00 น.
304
0403
สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว
/
  
/
  
209+015
209+016
0.001
-
-
-
  
33
4 ม.ค. 2557
01.00 น.
304
0403
สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว
/
  
/
  
211+415
221+222
9.807
-
-
-
  
34
4 ม.ค. 2557
02.00 น.
1
0300
ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค
/
  
/
  
54+550
54+551
0.001
-
-
-
 
ทล.1 ด้านขาเข้า เวลา 02.00 น. ขาออก /ขาเข้า การจราจรคล่องตัวใช้ความเร็วได้ 90-100 กม./ชม.
35
4 ม.ค. 2557
02.00 น.
4
0502
เขาวัง - ชะอำ
/
  
/
  
185+200
185+201
0.001
-
-
-
  
36
4 ม.ค. 2557
02.00 น.
4
0503
ชะอำ - ห้วยทรายใต้
/
  
/
  
191+982
191+983
0.001
-
-
-
  
Printed Date 17 / 4 / 2557 20 : 35
Page 1 / 158