ห ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลง DNS (29 ก.ย. 58)s1

ห แผนที่ Bike for Mom ทั่วประเทศ (3 ส.ค. 58)s1

ห ไฟล์ APK ระบบศูนย์ปฏิบัติงานงานบำรุงทาง (24 ก.ค.58)s1

ห คู่มือแนะนำการใช้งานระบบรายงาน 27 ช่อง(1 ก.ค.58)s

ห ตารางเอกสารแนบ 1 "จุดตัดทางแยก" (11 มิ.ย. 58) s

ห คู่มือซ่อมบำรุงทาง (9 มิ.ย.58)s

ห ตัวอย่างแนะนำรายงานโครงการแล้วเสร็จ (2 มิ.ย.58)s

ห รายละเอียด Workload งานบำรุงปกติปี 2558 (29 พ.ค.58)s

ห คู่มือการประเมินคุณภาพผลงาน ของกรมทางหลวงประจำปี พ.ศ. 2552
    (24 เม.ย. 58) s

ห มาตรการ การเตรียมความพร้อม เทศกาลสงกรานต์ 2558
    (24 มี.ค. 58) s

ห ป้ายข้างรถ และป้ายแนะนำเส้นทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 58
    (11 มี.ค. 58) s

ห จุดให้บริการทั่วไทย เทศกาลสงกรานต์ 58  (11 มี.ค. 58) s

ห คู่มือระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโ ครงการตามมาตรการ
    กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก (20 ก.พ. 58) s

ห มาตรการ การเตรียมความพร้อม เทศกาลปีใหม่ 2558
    (17 ธ.ค. 57) s

ห จุดให้บริการทั่วไทย
     "ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558" (17 ธ.ค. 57) s

ห ประกาศรับสมัคร พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
    สำนักเครื่องกลและสื่อสาร (19 พ.ย. 57) s

ห รูปแบบ ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายแนะนำเส้นทางช่วงเทศกาล
    (18 พ.ย. 57) s

ห คู่มือการปลูกต้นไม้ และ คู่มือพันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานภูมิทัศน์
    (24 เม.ย. 57) s

ห หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม การะประเมินผลงาน
    งานบำรุงทาง/งานอำนวยความปลอดภัย ปี 57 (22 เม.ย. 57) s

ห คู่มือคำแนะนำ การติดตั้ง เชื่อมต่อ การดู CCTV ณ จุดให้บริการ
    ทั่วไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (26 มี.ค. 57) s

ห ป้ายข้างรถ รวมใจต้านภัยแล้ง (25 มี.ค. 57) s

ห มาตรการ การเตรียมความพร้อม เทศกาลสงกรานต์ปี 2557
    (21 มี.ค. 57) s

ห รูปแบบ ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายแนะนำเส้นทางช่วงเทศกาล
    (10 มี.ค. 57) s

ห ไฟล์ present บอร์ด รทร. และการเตรียม ความพร้อมเทศกาลปีใหม่
    (20 ธ.ค. 56) s

ห มาตรการ การเตรียมความพร้อม เทศกาลปีใหม่ ปี 2557
    (19 ธ.ค. 56) s

ห จุดให้บริการทั่วไทย
     "ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557" (19 ธ.ค.56) s

ห คู่มือการติดตั้งกล้อง CCTV MOBILE ใหม่    (13 ธ.ค. 56) s

ห แนวทางการขออนุมัติใช้บริการ Internet ความเร็วสูง
    (27 พ.ย. 56) s

ห ป้ายคัทเอาท์ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเ ด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ขนาด 3X6 เมตร s

ห ไฟล์ Present สัมนาผู้บริหารกรมทางหลวง (20 พ.ย.56)
     ท่านอทล. s  ท่านรทร. s ท่านผสร. s

ห จุดให้บริการทั่วไทย
     "ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖" (เดิม) (19พ.ย.56) s

ห แบบแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
    กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถจอดเสียบนทางหลวง (4 ต.ค.56) s

ห แนวทางการกำหนดราคากลางงาน Hot In-Place Recycling
    โดย สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ และ สำนักมาตรฐานและ
    ประเมินผล (1 ต.ค. 56) s

ห present คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบ
    บริหารบำรุงทาง (24 ก.ย. 56) s

ห รายละเอียดรหัสงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง
    งานอำนวยความปลอดภัย (11 ก.ย. 56) s

ห แบบฟอร์ม แบบรายงาน "กรณีชุมนุมปิ ดทางหลวง"
     (3 ก.ย. 56) s

ห คู่มือตรวจสอบและประเมินความเสียหายของผิวทาง
     (14 ส.ค.56) s

ห บัญชีสายทางงานบำรุงปกติ ปี 2557 (4 ก.ค.56) s

ห รูปแบบแนะนำ ศาลาทางหลวงในโครงการ "100 เส้นทางต้นแบบ
    การดูแลบำรุงรักษาทางหลวง" (12 มิ.ย. 56) s

ห แบบฟอร์มการติดตั้งป้ายจำกัดความสูงสะพานลอยคนเ ดินข้าม
    สะพานและทางลอด (12 มิ.ย. 56) s

                     ;          <<ดูข้อมูลเก่า>>

 
s
 

ไฟล์ Present วผ.วบ.
ทั่วประเทศ ปี 2555

 

  :หน้าแรก

  :ประวัติ
  :หน้าที่ความรับผิ ดชอบ
  :ผลการ ดำเนินงาน
  :โครงสร้างอง ค์กร
  :ทำเนียบผู้บริหาร
  :ติดต่อเรา
 นายสุรชัย ศรีเลณวัติ
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารบำรุงทาง 
สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญ าไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ Webmaster e-mail : waruttj@gmail.com